Velcea & Partners

Fonduri europene pentru investiții în parcuri fotovoltaice și alte tipuri de surse pentru producția de energie regenerabilă

Termen estimat depunere proiecte: Trimestrul II 2023

Bugetul maxim al schemei este aproximativ 550 milioane euro și se împarte astfel:

  • ENERGIE EOLIANĂ – 100.000.000 EURO
  • ENERGIE SOLARĂ – 200.000.000 EURO
  • ENERGIE HIDRO – 100.000.000 EURO
  • ENERGIE GEOTERMALA – 50.000.000 EURO
  • BIOMASA SAU BIOGAZ – 100.000.000 EURO

Activitati sprijinite

- Realizarea Investiții capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene;
- Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare
- Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din biomasă și biogaz
- Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din energie geotermală
- Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse hidro

Solicitanți eligibili

- Societăţi Comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate/regii autonome)
- îşi desfăşoară activitatea în sectorul producerii de energie electrică – CAEN 3511 – Producția de energie electrică;
- Nu sunt întreprinderi în dificultate/insolvență/faliment/lichidare
- Nu are datorii la bugetul de stat
- Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect, privind UIP/echipă de proiect;
- demonstrează capacitate tehnică pentru susținerea activităților proiectului
- Terenurile/imobilele necesare înființării și funcționării investiţiei sunt puse la dispoziția proiectului. În cazul proiectelor ce vor fi amplasate pe terenuri agricole din extravilan, solicitanții vor prezenta la depunerea ofertei documente doveditoare privind clasa de calitate/fertilitate a terenului (clasa III, IV sau V)
- În situația în care centrala se instalează pe o clădire/teren care este grevată/grevat de ipotecă, aplicantul va depune, la contractarea proiectului, o scrisoare din partea băncii conform căreia aceasta se angajează că nu va executa clădirea/terenul respective și investiția finanțată din FM pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la punerea proiectului în exploatare.
- Proiectul are avizul tehnic de racordare (ATR) pentru locul de producere

Criterii de selecție: cel mai mic cost solicitat/MW instalat de energie

Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil este de 20 milioane de euro și nu poate depăși:

- Energie solară (panouri fotovoltaice) – 425.000 Euro/MW
- Energie eoliană – 650.000 E/MW
- Energie hidro 1.805.000 E/MW
- Energie geotermală – 1.690.000 E/MW
- Biomasă sau biogaz – 1.692.000 E/MW


Activități și cheltuieli eligibile:

- Cheltuieli pentru amenajarea terenului
- Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
- Cheltuieli cu plata diriginților de șantier
- Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului
- Cheltuieli pentru construcții și instalații - Cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)
- Cheltuieli cu active necorporale
- Cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
- Cheltuieli diverse si neprevăzute
- Cheltuieli pentru pregătrea personalului de exploatare
- Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
- Alte cheltuieli

Angajamentele beneficiarului

- Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect și capacitate tehnică pentru susținerea activităților proiectului
- Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului si dispune de cofinanțare proprie a proiectului
- Finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului